Statsborgerskab ved erklæring

For de nedenfor nævnte persongrupper kan der erhverves dansk statsborgerskab ved erklæring til Rigsombuddet. Dette sparer personerne for en noget langvarig ekspedition, som statsborgerskab ved naturalisation kan være.

Dansk statsborgerskab erhverves på den dato, erklæringen afgives, forudsat betingelserne efterfølgende viser sig at være opfyldt. Erklæring indgives på en særlig blanket, som kan hentes hos Rigsombuddet eller printes ud via linkene i teksten nedenfor. Herefter indgives erklæringen sammen med de deri nævnte dokumenter til Rigsombuddet. Såfremt betingelserne er opfyldt, modtager ansøgeren et bevis på at være dansk statsborger, ligesom Rigsombuddet orienterer relevante myndigheder om, at personer har opnået dansk statsborgerskab. Det udenlandske pas skal afleveres.

Nordiske statsborgere, jf. § 3:

En nordisk statsborger kan få dansk statsborgerskab ved erklæring, når personen:

 • er fyldt 18 år, men endnu ikke 23 år,
 • på erklæringstidspunktet har bopæl her i riget,
 • har haft bopæl her i riget i sammenlagt mindst 10 år, heraf sammenlagt mindst 5 år inden for de sidste 6 år
 • er ustraffet og ikke idømt foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9, og
 • ikke er sigtet for en straffelovsovertrædelse

Erklæring for nordiske statsborgere - efter indfødsretslovens § 3, stk. 2 (Download erklæring i PDF-format)

Endvidere kan erklæring afgives af personer, der:

 • har erhvervet statsborgerskab i et nordisk land på anden måde end ved naturalisation,
 • er fyldt 18 år
 • har haft fast bopæl her i riget de sidste 7 år og
 • ikke i løbet af denne tid er idømt frihedsstraf eller foranstaltninger, der kan sidestilles med frihedsstraf

Erklæring for nordiske statsborgere - efter indfødsretslovens § 3, stk. 3 (Download erklæring i PDF-format)

Personer, der skal generhverve dansk statsborgerskab, jf. § 4:

Har en person, der fra fødslen har erhvervet dansk statsborgerskab og som har boet her i riget indtil det fyldte 18. år, mistet sit danske statsborgerskab, kan personen generhverve sit statsborgerskab ved erklæring til Rigsombuddet, såfremt personen har boet her i riget de sidste 2 år. Såfremt personen er statsborger i et andet land, kan erklæring dog kun afgives, såfremt personen godtgør, at personen derved mister den fremmede statsborgerret.

Endvidere kan en person, der har mistet dansk statsborgerskab og derefter vedblivende har været statsborger i et nordisk land, generhverve sit statsborgerskab, når personen efter at have taget fast bopæl her i riget afgiver erklæring herom til Rigsombuddet.

Erklæring for tidligere danske statsborgere - efter indfødsretslovens § 4 (Download erklæring i PDF-format)

En person, der er udvist ved dom eller mod hvem der verserer en sag, hvor der er nedlagt påstand om udvisning, kan ikke erhverve dansk statsborgerskab ved erklæring.

Børn, jf. § 5:

Erhverver en person dansk statsborgerskab ved erklæring, tilkommer statsborgerskabet også den pågældendes barn, herunder adoptivbarn, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at barnet ikke skal være omfattet.

Det er en forudsætning, at:

 • den erklærede har del i forældremyndigheden over barnet,
 • at barnet er ugift,
 • at barnet er under 18 år og
 • at barnet er bosat her i riget

For et adoptivbarn er det ligeledes en betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik